Ana Sayfa/Ölçme Değerlendirme Politikası
Ölçme Değerlendirme Politikası2022-04-25T16:24:27+03:00

Ölçme Değerlendirme Politikası

  Değerlendirme, müfredat beklentilerine uygun olarak öğrenci ilerlemesini ölçmek ve gelecekteki öğretim ve öğrenme için rehberlik sağlamak üzere geri bildirim sunmak amacıyla çeşitli kaynaklardan veri toplama sürecidir.

  Değerlendirme, öğrenci çalışmalarının kalitesini açıkça belirlenmiş kriterlere göre ölçme ve öğrencilerin başarı düzeyini gösterecek bir süreçtir.

  Arı Okulları olarak ölçme değerlendirme çalışmalarımızın amacı; her öğrencinin bireysel öğrenmelerini dikkate alarak gelişimlerinin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek, öğrenme – öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütmek, dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencilerin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olmak ve tüm bu amaçlar doğrultusunda ölçme değerlendirme politikamızı yapılandırmaya, ortak değerlendirme kültürü oluşturmaya temel olacak verileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamaktır.

Ölçme Ve Değerlendirmenin Temel Amaçları

   Arı Okullarında değerlendirme, sınıf uygulamalarını ve uygun öğrenci öğrenmesini teşvik ederek okul felsefesini ve programın müfredatını güçlendirir. Değerlendirme politikasının özü, olumlu öğrenci katılımını teşvik eden değerlendirme araçları oluşturarak uygun öğrenci öğrenimini geliştirmesi ve güçlendirmesidir. Değerlendirme politikasının amacı, meraklı ve bilgili öğrencilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

   Arı Okullarında değerlendirme, hem üst düzey bilişsel becerilerin (sentez, yansıtma, değerlendirme ve eleştirel düşünme gibi) hem de temel bilişsel becerilerin (bilgi, anlama ve uygulama gibi) kullanımını dikkate alır. Arı Okulları Değerlendirme Politikası(AODP) öğrencilerin bilgiyi sıralama, sentezleme, değerlendirme ve bilgiyi yaratıcı bir şekilde yapılandırma becerilerini dikkate alır.

   AODP,  öğrencilerin gelecekte karşılaşabilecekleri çeşitli sorunların üstesinden gelmek için önemli zihinsel becerilerin geliştirilmesine değer verir. Değerlendirme, verilen görevin gereksinimlerine uygun yanıtlar oluşturmak için öğrencileri kendi bilgi ve deneyimlerini yansıtmaya teşvik eden önemli görevlerin kullanılması yoluyla gerçekleştirilir.

   Bu doğrultuda, Özel Arı Okullarında  “Ölçme ve Değerlendirme” çalışmalarımızın amacını dört ana başlıkta ele alabiliriz:

Öğrenci İçin

 • Öğrencilerin öğrenmesini izlemek ve teşvik etmek,
 • Öğrenci başarı düzeylerini ölçmek,
 • Öğrencinin belirli bir zamanda kendi öğrenmesi hakkında bilgi sağlamak
 • Öğrencilerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemek ve buna göre hareket etmek
 • Öğrenme süreci hakkında düzenli ve sistematik geri bildirim sağlamak,
 • Öğrenmeye karşı olumlu motivasyon geliştirmek
 • Dönüşümlü düşünme ile kendi öğrenme süreçlerini keşfetmesine ve öz değerlendirme yapabilmesine olanak sağlamak,
 • Öğrenme süreci içerisinde ve süreç sonunda kazanımları ne kadar öğrendiğini belirlemek,
 • Öğrencinin bireysel ilgi ve gereksinimlerine göre yönlendirme yapmak
 • Öğrencinin tüm gelişim alanlarını izlemek ve raporlamak

Öğretmen İçin

 • Öğrenme hedeflerini oluşturmak,
 • Öğrencilerin gelişimi hakkında geri bildirim vermek,
 • Öğrenciye vereceği geri bildirim için veri sağlamak,
 • Öğrenci, öğretmen iş birliğini güçlendirmek,
 • Kazanımların, şubeler bazında ne düzeyde öğrenildiğini belirlemek,
 • Eksik kazanımların ve varsa kavram yanılgılarının neler olduğunu belirlemek,
 • Öğretme sürecini ve uygulama yöntemini değerlendirmek,
 • Eksik kazanımlara yönelik gerekli tamamlama çalışmalarının planlanmasını sağlamak.

Veli İçin

 • Çocuğun, akademik ve diğer gelişim alanları hakkında bilgi vermek /almak,
 • Çocuğun güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında bilgi vermek /almak,
 • Çocuğun nasıl desteklenmesi gerektiği ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla onlara rehberlik etmek,
 • Okul ve aile arasındaki iş birliğini güçlendirmek.

Okul Yönetimi İçin

 • Değerlendirme, sınıf uygulamalarını ve uygun öğrenci öğrenimini teşvik ederek programın okul felsefesini ve müfredatını güçlendirmek,
 • Öğrencileri IB tarafından yapılacak değerlendirmeler için gerekli becerilerle donatmak,
 • Sınıf düzeyi/şubeler arası öğrenme farklılıkları için gerekli önlemleri almak,
 • Akademik ve diğer gelişim alanlarında başarının arttırılmasına yönelik gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri yapmak,
 • Öğrenciye vereceği geri bildirim için veri sağlamak,
 • Öğretimi, bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlamak,
 • Programları iyileştirmek,
 • Mesleki gelişime yönelik planlama yapmak,
 • Eğitim-öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri sağlamak ve bu politikayı tüm öğrenme topluluğuyla paylaşmak,
 • Öğrenci, öğretmen ve velilerle iş birliğini güçlendirmek.