Ana Sayfa/Dil Politikası
Dil Politikası2021-09-09T13:49:43+03:00

Dil Politikası

Arı Okullarında öğretim dili Türkçedir.  Ana dilin doğru olarak kullanılmasının iletişimde anahtar olduğuna inanılır. Ana dilini iyi kullanma becerisi, diğer dillerin öğrenilmesini de olumlu yönde etkiler. Bu bağlamda ana dilini düzgün, doğru ve kurallarıyla yazıp konuşan, ana dilini bilim ve edebiyat dili olarak kullanacak yeterliğe ve dil bilincine ulaşmış bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Buna ek olarak  uluslararası iletişim gereksinimini aldığı yabancı dil eğitimiyle sağlayabilecek donanıma sahip, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak  yetiştirilmesi için  kaynak, yöntem, plan ve programlar belirlemek öncelikli hedefimizdir.

Kültürün edinildiği eğitim sürecinde, yaşam boyu öğrenme bilinciyle başvurulan en önemli araçlardan biri de ana dildir. Bu nedenle dil politikamızın hedefi öğrencilerimizin ana dilini etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Bir diğer hedefimiz ise  dilin sınırlarının dünya sınırlarını aştığı çağımızda, bir dünya vatandaşı olarak kendi kültürünü özümsemiş ve başka kültürlere saygılı, dünyadaki gelişmeleri izlemek için bir ya da daha fazla yabancı dil becerisine sahip öğrenenler yetiştirmektir.

Önokuldan üniversiteye tüm öğretim kademelerinde dil politikamız; “Uluslararası Bakalorya Diploma Programı” öğrenen profili özelliklerinin gelişimini destekleyecek, dili etkin olarak kullanıp uygulamaları amaçlanan öğrencilerin ilgileri ve öğrenme stillerindeki farklılıkları dikkate alacak biçimde oluşturulmuştur. Ana dil ve yabancı dil dersleri tasarlanırken bütünsel öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için içerik, diğer branşlar ile ilişkilendirilerek sosyal öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. Öğrencilerimizin okulda aldıkları eğitimle dilin önemi ile ilgili farkındalık kazanarak olumlu tutum geliştirmeleri ve dilin estetik zevkine vararak kendilerini rahat ve doğru ifade etmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca  hem ana dilinin hem de farklı dillerin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgiye sahip olmaları ve bu kuralları sözcük, cümle ve metin düzeyinde uygulamaları dil öğretim programımızın başlıca kazanımlarındandır.

Kurumumuzda görev alan öğretim kadromuz; alanında uzman, araştıran ve sorgulayan, alanıyla ilgili güncel çalışmaları ve yaklaşımları izleyen, dili kullanış biçimiyle öğrencilere örnek olan öğrenen liderlerinden oluşmaktadır. Öğrenen liderlerinden her biri, aynı zamanda bir ana dil öğretmeni olduğunun bilinciyle öğrencilerimize örnek olmakta ve onları ana dilin yanı sıra yabancı dil öğrenimine de teşvik etmektedir. Diğer sorumlular da dil politikası ile ilgili geliştirme ve uygulama çalışmalarını  iş birliği içerisinde yürütmektedir

Dil Politikası Komitesi

Özel Arı Okulları Dil Politikası, aşağıda yer alan üst kurul ve komite temsilcileri tarafından hazırlanmıştır.

Dil Öğretiminde Ortak Değerler ve İlkeler

Dil politikamız; ana dilde ve yabancı dilde doğru ve güzel okumayı/yazmayı, etkin dinlemeyi, dil bilgisi kurallarını uygulamayı/uygulatmayı ya da kendini doğru ifade etmeyi amaçlamanın yanında; öğrenenlerin millî ve evrensel değerlere sahip olmalarını da amaçlar. Bizler de bu hedefleri kazandırırken birtakım değerler ve ilkeleri benimseriz.

 1. Öğrencilerimizin Arı kültürünü benimsemeleri sağlanır.
 2. Türkçeyi doğru ve güzel okuyup yazan, bilinçli, Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş, yeniliğe ve gelişime açık, başka kültürlere saygı duyan ve küresel düşünen çok yönlü bireyler yetiştirilir.
 3. Öğrenenlerin dil öğrenimi konusunda güdülenmesi için gerekli okul iklimi oluşturulur.
 4. Tüm öğrenen liderleri,  “Her öğretmen, bir dil öğretmenidir.” bilinciyle çalışır.
 5. Öğretim sürecinde öncelikle, öğrenenin dersi ve öğrenen liderini sevmesi sağlanır.
 6. Önokuldan başlayarak üniversiteye kadar öğrenenlere ana dilin, kültür ögelerinin başında geldiği vurgusu yapılır. Böylece öğrenenler, ana dilini doğru kullanmanın gerekliliğini özümser.
 7. Bir dünya vatandaşı olma bilinciyle, öğrencilerimiz hedef dilde güncel olayları izler ve medya okuryazarlığı edinir.
 8. Dersler; zümre iş birliği içinde, ortak bir tutuma göre işlenir.
 9. Her öğrenenin farklı öğrenme stili olduğu düşüncesinden hareketle farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.
 10. Öğrenenlere dilin kuralları öğretilirken basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru bir yaklaşım izlenir.
 11. Tümevarım yöntemi kullanılıp örneklerle kural genellemesine gidilir.
 12. Öğretim programı içeriği, öğrenenin gereksinimleri ve düzeyine göre tasarlanır ve sınıf içi etkinliklerin öğrenci merkezli olmasına dikkat edilir.
 13. Günlük, ünite ve yıllık ders planları olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri önceden tasarlanır.
 14. Dil öğretim programlarımızda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişmeler yakından izlenerek entelektüel mülkiyete sahip bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalar yürütülür.
 15. Dil öğretiminde teknoloji entegrasyonu sağlanarak, kalıcı ve etkin öğrenmenin sağlanması için görsel ve işitsel araçlar kullanılarak öğrencinin ilgisi çekilir ve öğretim etkili hâle getirilir.
 16. Konuşma anında hatalar düzeltilmez, doğru ve somut örnekler ile etkin geri bildirim verilerek dilin doğru kullanımı sağlanır.
 17. Öğrenenlerin edindikleri bilgileri, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak “Proje Tabanlı Dil Öğretimi” ile bir üst seviyeye ve diğer disiplinlere transfer etmeleri ve günlük yaşamla ilişkilendirmeleri sağlanır.
 18. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırıldığı, bilişim teknolojilerinin sürece entegre edilerek iletişimsel yaklaşımın benimsendiği bir öğretim süreci izlenir.
 19. Öğrenenlerin eksik kazanımları, tam ve kalıcı öğrenme hedeflenerek giderilir.
 20. Etkin ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle geçerlilik, kullanışlılık, güvenirlik ölçütlerine uygun ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır.
 21. “Yaşam boyu öğrenme” ilkesi ile öğrencilerin sınıf dışında da öğrenen bireyler olmaları hedeflenir.
 22. Uluslararası projelerde öğrenenlerin etkin görev alarak hem dil becerilerini geliştirmeleri hem de çok kültürlü bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
 23. Medya okuryazarlığı ve dört temel dil becerisi kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğü geliştirilerek birlikte öğretilmesi sağlanır.
 24. Öğrenenler, ilköğretim ve lisede analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme amaçlı edebî metin yazabilme ve akademik sözcük bilgilerini artırma gibi çalışmalarla yükseköğrenim ve sonraki eğitimlere hazırlanır.
 25. Dil öğretiminde çağdaş yaklaşımlar benimsenerek öğrenen liderlerinin ulusal ve uluslararası mesleki gelişim çalışmalarına katılımı sağlanır.
 26. Öğrenenlerin akademik dürüstlük ilkesini benimsemeleri sağlanarak ödev yapmaları, makale ve proje hazırlamaları sağlanır.